Elektromontaż Wschód sp. z o.o. Łyski 1A, 16-070 Choroszcz

otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Projekt nr WND-RPPD.05.01.00-20-0483/17

Wykorzystanie OZE w Elektromontażu Wschód sp. z o.o. na produkcję energii na potrzeby własne w systemie autonomicznym

Cel projektu:
Wytwarzanie energii elektrycznej z OZE na potrzeby własne firmy, co pozwoli na ograniczenie emisji Co2.

Rezultat projektu:

Wartość projektu: 512 269,36 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 270 711,44 PLN


Wykorzystanie OZE w Elektromontażu Wschód sp. z o.o. na produkcję energii na potrzeby własne w systemie autonomicznym

Budowa instalacji OZE łącznej mocy 0,0786 MWp, w tym
- instalacja fotowoltaiczna 0,03080 MWp
- instalacja grzewcza 0,0478 MWp

Elektromontaż Wschód sp. z o.o. Łyski 1A, 16-070 Choroszcz

www.mapadotacji.gov.pl